Ostatnia modyfikacja: 2018-10-26
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Z prasy

  HOME    Z prasy    


  

Żegluga morska po 20 latach przemian na tle gospodarki światowej

Udział w kolejnym XXVI Sejmiku Morskim jako wielokrotny uczestnik potraktowałem jako swój obowiązek. Chciałbym również pogratulować pomysłu odejścia od tradycyjnej formuły prezentacji autorskich na rzecz dyskusji panelowej.

W panelu III, którego byłem uczestnikiem, pn. ,,Kierunki rozwoju przemysłów portowych w XXI wieku”, założonym celem dyskusji panelowej, było ukazanie dylematu: tradycyjne stocznie czy obszar aktywności gospodarczej na terenie portowym (…), tendencje światowe w rozwoju przemysłów portowych, przedstawienie problemów związanych z rozwojem portów…, moderatorem był pan Marek Kański.

Po dwudziestu latach przemian gospodarczych, zapoczątkowanych po roku 1989, przetrwały firmy, których zarządy posiadły zdolność i umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych, wynikających z pełnej liberalizacji dostępu do polskich portów morskich i rynku usług spedycyjnych.

W procesie przekształceń na bałtyckim rynku żeglugowym odnotowano szereg przypadków, gdzie dotychczasowi partnerzy we wspólnych serwisach liniowych, ale niedysponujący środkami finansowi lub dostępem do kapitału na inwestycje tonażowe, zostali – niejako – wypchnięci z tradycyjnie obsługiwanych szlaków. Coraz bardziej odczuwalny staje się również wpływ czynników zewnętrznych, będący wynikiem procesów globalizacyjnych (globalizacja – ,,neokolonializm gospodarczy”, ale z ludzką twarzą).

Odnosząc się do sytuacji małych firm armatorskich, przytoczę cytat z książki „Przedsiębiorstwo” (praca zbiorowa pod kierunkiem J. Żurka): ,,…aby sprostać wyzwaniom globalizacji [przedsiębiorstwa] (dopisek AW) nie mogą działać samodzielnie, jako zbyt słabe. Muszą się organizować w alianse, joint venture, konsolidować operacyjnie i kapitałowo (…) w celu racjonalnego obniżenia kosztów działalności – uzyskiwania wartości dodanej”.

Informując o znacznych kwotach (ponad 1 mld EUR) wydatkowanych przez polskich armatorów na zakupy tonażu za granicą w latach 2007-2011, z jednej strony zwróciłem uwagę na ogromny potencjał, którym wciąż dysponują polscy armatorzy, z drugiej zaś wyraziłem ubolewanie, że kwoty te są wydatkowane na realizację zakupów za granicą (głównie na zakupy tonażu nowo budowanego).

Nie wszyscy decydenci zdają sobie sprawę z tego, że decyzja Komisji Europejskiej narzucająca Polsce likwidację stoczni produkcyjnych w Gdyni i Szczecinie spowodowała upadek bądź też konieczność zaniechania produkcji przez setki firm polskich kooperujących z przemysłem stoczniowym. Zamiar skoncentrowania się na produkcji elementów do farm wiatrowych na morzu, czy też wielkogabarytowych konstrukcji dla odbiorców zagranicznych, jest suwerenną decyzją właścicieli stoczni produkcyjnych aktualnie funkcjonujących. Pozostaje wyrazić nadzieję, że decyzja ta spowoduje wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań technicznych (i patentów), z możliwością ich eksportu, przy wykorzystania dostępnych funduszy unijnych – środków pomocy publicznej.

W tym kontekście od wielu już lat środowisko armatorskie (również stoczniowe) ponawia postulat o zawarcie consensusu politycznego, dotyczącego realizacji ,,Wytycznych pomocy publicznej dla transportu morskiego z roku 2004/WE” w Polsce. Niestety, nadal bez rezultatu.

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów [dokument COM (2012) 419 final] z 11.09.2012 r. czytamy w punkcie (8). Podsumowanie: zintegrowana polityka morska powstała w celu umocnienia morskiego wymiaru Unii Europejskiej. Wyrastając z tej wizji, przekształciła się w narzędzie, przynoszące konkretne korzyści na rzecz morskiego wzrostu i zrównoważenia w Europie.

(…) znaczący wkład sektorów w gospodarkę Europy oraz realizację celów strategii „Europa 2020” jest wzmacniany przez skoordynowane działania na rzecz obniżenia kosztów, poprawy efektywności wykorzystania zasobów, zmniejszania ryzyka, wspierania innowacji i lepszego wykorzystywania publicznych środków finansowych. Komisja stwarza możliwie jak najlepsze warunki dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, którego źródłem jest morze. W oparciu o te osiągnięcia „niebieski wzrost” jest celem na nadchodzące lata.

Z przyjemnością przysłuchiwałem się dyskusji w panelu II, poprowadzonym znakomicie przez pana Marka Kańskiego z TVP 3, oddział w Gdańsku. Z wypowiedzi naczelnika Biura Rozwoju Miasta Gdynia Ryszarda Toczka, prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia Janusza Jarosińskiego oraz wiceprezydenta Gdańska Andrzeja. Bojanowskiego wynika, że biznesmeni Trójmiasta mają wielkie wsparcie ze strony władz gminnych i samorządowych województwa pomorskiego. Wiceprezydent Gdańska A. Bojanowski przypomniał o znaczeniu posiadania dostępu do morza. Rozwój portów morskich, jako węzłów transportowych wchodzących w skład obszarów metropolitalnych, determinuje powstawanie ośrodków przemysłu i handlu oraz generuje wzrost zysków wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Zabierając głos w dyskusji, apelowałem o podjęcie przedsięwzięć w portach na rzecz utrzymania ich konkurencyjności. Chodzi o tzw. punkty odbioru nieczystości i odpadów ze statków morskich, bowiem w najbliższych latach wchodzi szereg regulacji i ograniczeń konwencyjnych, dotyczących ochrony środowiska i wód Morza Bałtyckiego. Oznacza to podjęcie inwestycji w zakresie rozwiązań technicznych, tj. tych, dotyczących stosowania niskosiarkowych paliw, segregacji odpadów, zdawania wód balastowych czy też redukcji emisji spalin.

W polemice z władzami gminnymi i samorządowymi Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, wyraził życzenie zatrzymywania w kasie portowej nadwyżek finansowych z działalności gospodarczej w portach, w celu umożliwienia dalszego kontynuowania podjętych procesów inwestycyjnych w infrastrukturę portową. Postulat ten jest wspierany przez środowisko armatorskie.

Przebieg dyskusji, jak też szersze prezentacje oraz sformułowane wnioski i postulaty znajdą się w przygotowywanej monografii XXVI Sejmiku Morskiego.

dr Adolf Wysocki

fot. J. Piotrowska

 

Źródło: Nadmorski Przegląd Gospodarczy nr 7(115) 2012/ 1 (116) 2013 str. 12

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by