Ostatnia modyfikacja: 2021-01-15
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Statut

  HOME    Statut    


STATUT ZWIĄZKU ARMATORÓW POLSKICH

 

I. Postanowienia ogólne

§  1
1. Organizacja nosi nazwę Związek Armatorów Polskich i zwana jest dalej Związkiem.
      Związek może używać nazwy w języku angielskim, która brzmi:
     „Polish Shipowners’ Association”.
2. Związek stanowi dobrowolną organizację armatorów polskich.

§  2
Związek działa na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz.235) i niniejszego statutu.

§  3
1. Siedzibą Związku jest miasto Gdynia.
2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§  4
Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, federacji, konfederacji.

II. Cele i zadania Związku oraz ich realizacja

§  5
1. Celem Związku jest:
    Kształtowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi polskiej floty i całej gospodarki morskiej wraz z rybołówstwem;
2. Zadania Związku są następujące:
a/ Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku   członków wobec organów władzy i administracji rządowej, placówek handlowych, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz innych instytucji, organizacji  i związków;
b/ Reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku członków wobec międzynarodowych organizacji;
c/ Zapewnienie profesjonalnego poziomu usług świadczonych przez członków na rzecz kontrahentów, zgodnie z międzynarodowymi standardami;

d/ Inicjowanie i promocja współpracy wśród członków w zakresie: generalnych zasad polityki żeglugowej i rybołówstwa, prawnym, technicznym, dokumentacyjnym;
e/ Kształtowanie i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i wolności żeglugi międzynarodowej;

f/ Przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym w żegludze morskiej i handlu zagranicznym;
g/ Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wdrażanie nowoczesnych form organizacyjnych i technicznych w żegludze i rybołówstwie;
h/ Kształtowanie i doskonalenie zasad rzetelnego postępowania w morskim obrocie gospodarczym.

§  6
Formy i sposób realizacji zadań Związku są  następujące:
1. Ułatwianie i wymiana doświadczeń i opinii przez organizowanie spotkań, konsultacji i konferencji;
2. Działanie na rzecz unifikacji dokumentów żeglugowych;
3. Uczestnictwo w prowadzeniu rokowań w sprawie zawierania zbiorowych układów pracy i innych porozumień w zakresie objętym zadaniami statutowymi:
4. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców w kraju i za granicą oraz organizacjami gospodarczymi;
5. Pozyskiwanie i przekazywanie zrzeszonym członkom informacji o sytuacji rynkowej w gospodarce morskiej;
6. Rekomendowanie swoich członków wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz instytucji i organizacji;
7. Poradnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w żegludze i rybołówstwie;
8. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących żeglugi, rybołówstwa, obrotu portowo-morskiego, zatrudnienia we flocie morskiej, warunków pracy na statkach; dokonywanie ocen funkcjonowania prawa i występowanie z wnioskami o podjęcie prac ustawodawczych w powyższym zakresie;
9. Opiniowanie i przedstawianie do wykorzystania przez właściwe podmioty projektów zasad techniki obrotu morskiego, regulaminów w obrocie portowo-morskim, zwyczajów portowych, wzorów dokumentów stosowanych w obrocie portowo-morskim;
10. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na cele statutowe Związku.
11. Czynne uczestnictwo w zwalczaniu nieuczciwości w działalności gospodarczej w obszarze działania członków Związku;12. Przygotowanie i przyjmowanie do zastosowania odpowiednich propozycji, rekomendacji i zadań;
13. Podejmowanie wszelkich innych działań w zakresie spraw wnoszonych przez członków Związku.

III. Członkostwo

§ 7
Członkiem Związku Armatorów Polskich może być  każdy  przedsiębiorca  mający  siedzibę  albo  miejsce  zamieszkania  w  Polsce  i  prowadzący  działalność  w  zakresie  transportu  morskiego  i  żeglugi,  jako  właściciel,  armator  lub  zarządca  statku  oraz  jako  przewoźnik  morski,  bez  względu  na  banderę  podnoszoną  przez  statek.

§  8
Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka podejmuje Walne Zgromadzenie.

§  9
1. Członkowie mają prawo do:
    a/ uczestniczenia w pracach Związku;
    b/ uzyskiwania informacji o pracach Związku;
    c/ korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku.

2. Członkowie są obowiązani do:
    a/ aktywnego uczestniczenia w pracach Związku;
    b/ przestrzegania statutu, stosowania się do uchwał i zaleceń władz Związku;
    c/ przestrzegania zasad etyki zawodowej i uczciwego obrotu;
    d/ terminowego uiszczania składek;
    e/ udzielania władzom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
    f/ wykonywania przyjętych na siebie jako członka Związku zadań  i zobowiązań.
 
§ 10
Członkostwo ustaje na skutek:
a) wystąpienia dokonanego za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia;
b) rozwiązania Związku;
c) likwidacji podmiotu gospodarczego będącego członkiem Związku;
d) zaprzestania przez członka prowadzenia działalności gospodarczej;
e) śmierci, gdy członkiem Związku jest osoba fizyczna;
a) wykluczenia ze Związku.

§ 11
1. Członek Związku może zostać wykluczony ze Związku uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków Związku, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Wykluczenie może nastąpić w razie:
    a) zwłoki w uiszczaniu składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;
    b) stwierdzenia ostateczną decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub prawomocnym orzeczeniem sądu stosowania przez członka Związku praktyk ograniczających konkurencję;
    c) działania na szkodę Związku, naruszenia zasad uczciwego obrotu lub etyki zawodowej stwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

IV. Władze Związku

§ 12
1. Władzami Związku są:
    1) Walne Zgromadzenie.
    2) Komisja Rewizyjna.
    3) Zarząd.

2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działają poprzez swoje organy lub swoich, prawidłowo wyznaczonych przedstawicieli, reprezentujących ich we władzach Związku.

IV / 1.WALNE ZGROMADZENIE

§ 13
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie obraduje co najmniej dwa razy w roku, z czego jeden raz jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a w pozostałych przypadkach jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczącego obrad wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 15
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Związku.

§ 16
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd listem poleconym lub pocztą elektroniczną (e-mailem) wysłanymi co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia i zawierającymi porządek obrad, projekty uchwał i materiały niezbędne do dyskusji.

§  17
1. Każdemu członkowi przysługuje prawo do jednego głosu na Walnym
    Zgromadzeniu.
2. Członkowie Związku mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
     wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a)  ustalanie składu liczebnego Zarządu;
b) powoływanie i odwoływanie w drodze wyborów Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdym czasie;
c)  uchwalenie budżetu i przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania;
d)  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e)  udzielanie Zarządowi absolutorium;
f) ustalanie składek członkowskich;
g) podejmowanie uchwał w sprawie stwierdzenia naruszenia przez członka  etyki zawodowej, zasad uczciwego obrotu lub działania na szkodę Związku;
h) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Związku;
i) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia do związku;
j) zmiany statutu;
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku oraz ustalenie osoby likwidatora, przeznaczenia majątku Związku w wypadku jego likwidacji oraz przyjęcia sprawozdania likwidacyjnego od likwidatora;
l) podejmowanie uchwał w sprawie rozszerzenia ograniczenia lub zaniechania działalności gospodarczej;
ł) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub przystępowania do krajowych i zagranicznych organizacji, federacji i konfederacji;
m)   tworzenie funduszy celowych Związku;
n) Walne Zgromadzenie ZAP może nadać osobie fizycznej tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Związku Armatorów Polskich.


§  19
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków Związku uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem par. 11, 36 i 37
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Zgromadzenie w drugim terminie i wówczas uchwały Zgromadzenia, o których mowa w par. 11 zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu członków:
 -bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż polowa głosów oddanych;
 -zwykła większość głosów oznacza więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosy wstrzymujące się nie są liczone.


IV / 2 ZARZĄD
§ 20
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku i, z zastrzeżeniem § 23 lit.b, reprezentuje Związek na zewnątrz.


§ 21
1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 rok, a każdego następnego 2 lata.
Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Członkiem Zarządu może zostać wybrany jedynie członek Związku.
3. Członek Zarządu, który został powołany w miejsce odwołanego członka Zarządu, w trakcie trwania kadencji sprawuje swój mandat do czasu zakończenia kadencji Zarządu.

§ 22
1. Zarząd liczy od jednej do pięciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Związku.

§ 23
Prezes Zarządu:
a)  nadzoruje i koordynuje pracą Sekretarza Generalnego, a także bezpośrednio nadzoruje działalność zespołów problemowych i grup roboczych;
b) reprezentuje Związek na zewnątrz w jego stosunkach z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
c)  w uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może delegować na każdego członka Związku oraz na Sekretarza Generalnego swoje uprawnienie z 
      § 23, pkt.b. na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.

§ 24
Zarząd obraduje przynajmniej dwa razy w kwartale.

§ 25
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarza Generalnego Związku, powoływanego i odwoływanego przez Zarząd.
2. Sekretarz Generalny nie może być członkiem Zarządu.
3. Sekretarz Generalny działa w oparciu o Regulamin Sekretariatu ZAP oraz zakres czynności i odpowiedzialności Sekretarza Generalnego ZAP, zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 26
Umowę o pracę z Sekretarzem Generalnym zawiera Prezes Zarządu.

§ 27
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność większości członków Zarządu.

§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Sekretarzem Generalnym.
2. W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Związku składa Prezes Zarządu samodzielnie.
3. Sekretarz Generalny ZAP organizuje biuro Sekretariatu Związku Armatorów Polskich, odpowiada za jego sprawną administrację oraz zatrudnia pracowników w ramach ustalanych preliminarzy budżetowych.


IV / 3 KOMISJA REWIZYJNA

§ 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Na czele Komisji stoi Przewodniczący.
3. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą być powoływani członkowie Zarządu i Sekretarz Generalny.

§ 31
1. Kadencja Komisji trwa dwa lata.
2. Członek Komisji Rewizyjnej, który został powołany w miejsce odwołanego Członka Komisji Rewizyjnej sprawuje swój mandat do czasu zakończenia kadencji Komisji.

§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu i Sekretarza;
b) żądanie wyjaśnień od Zarządu lub Sekretarza i zgłaszanie wniosków pokontrolnych;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli oraz wniosków  w sprawie absolutorium dla Zarządu i Sekretarza.

V. Środki finansowe i składki

§ 33
Środki finansowe Związku pochodzą:
a) ze składek
b) z darowizn
c)  z działalności gospodarczej
d)  z dochodów majątku Związku.

§ 34
Składka płatna jest kwartalnie z góry do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.


§ 35
1. Członkowie Związku dokonywać będą wpłat dla wykonywania jego statutowych zadań, w tym szkoleniowych i akwizycyjnych w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Wpłaty określone w ust.1 mogą być dokonywane na utworzone fundusze celowe Związku.

VI. Zmiana statutu
§ 36

Statut Związku może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia
podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Związku.


VII. Rozwiązanie Związku

§ 37
1. Związek może zostać rozwiązany uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością  3/4 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Związku.


2. Walne Zgromadzenie, które podjęło  uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje także uchwałę w sprawie przeznaczenia majątku likwidowanego Związku na pokrycie zobowiązań.

 


2006-04-12

(2016-04-21 - zmiana w pkt. IV/1. § 16 : Uchwała ZWZ 62(80), Ag. IX. 1)

 

 

 

 

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by