Ostatnia modyfikacja: 2018-01-05
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
PRACODAWCY RP
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Komunikaty

  HOME    Komunikaty    

Apel Związku Armatorów Polskich o pilne włączenie projektów dotyczących infrastruktury badawczej w sektorze gospodarki morskiej do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w Gdyni w dniu 3.10.2014 r.

  nag____wek_ZAP.JPG

 

Szczecin, 2014-10-10

 

                                                                Szanowna Pani

                                                                Ewa Kopacz 

                                                               Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
                                                               Kancelaria Prezesa Rady Ministrów       
                                                               Al. Ujazdowskie 1/3                                 
                                                               00-583 Warszawa

                                                                                                                                     

         

W imieniu Związku Armatorów Polskich (ZAP), Stowarzyszenia pracodawców morskich, zwracamy się do Pani Premier, w sytuacji braku zatwierdzonych projektów naukowo-badawczych dotyczących gospodarki morskiej. Dostrzegając strategiczną rolę sektora morskiego w gospodarce narodowej, pragniemy zauważyć, iż poziom konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej zależy również od innowacji i nowych technologii w przemyśle morskim.

Zwracamy się do Pani Premier z apelem o włączenie projektów dotyczących infrastruktury badawczej w sektorze gospodarki morskiej do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Zaistniała bowiem, bezwzględna konieczność utworzenia finansowego zaplecza, dla wzmocnienia rozwoju pionierskich i nowatorskich badań naukowych polskich uczelni morskich, które w województwach nadbrzeżnych stają się inteligentną specjalizacją.

Fakt, nie wpisania projektów dotyczących infrastruktury naukowo-badawczej uczelni morskich i technicznych, realizujących badania na rzecz gospodarki morskiej do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych, skutkuje brakiem możliwości aplikowania o fundusze w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Wykluczenie projektów z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych spowodowało, iż na szczeblach lokalnych nie przyznano środków na działania B+R w Kontraktach Terytorialnych negocjowanych z Rządem RP. Sytuacja ta spowodowała, iż infrastruktura na badania naukowe w gospodarce morskiej pozostaje bez finansowego wsparcia, zarówno na szczeblu krajowym,  jak i regionalnym co, w dłuższej perspektywie przyniesie skutki negatywne w postaci dalszej degradacji polskiej gospodarki morskiej oraz pogłębiania się niekonkurencyjności w stosunku do rozwiniętych gospodarek innych państw europejskich.

Realizacja postulatu wzmocnienia obszaru nauki i badań z zakresu innowacyjnych technologii morskich, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz optymalizację działań w sferze całej gospodarki morskiej. Nadal istnieją realne przesłanki, na utrzymanie statusu europejskiego lidera w pracach badawczych i innowacyjnych dla polskiej gospodarki morskiej. Ułatwiłoby to dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań skierowanych do armatorów i przedsiębiorców działających  w sektorze morskim, a tym samym, wpłynęłoby na dalszą poprawę bezpieczeństwa życia i pracy na morzu.

Występujemy z apelem w sytuacji, kiedy Polska już utraciła znaczną część swojego potencjału gospodarczego związanego z morzem. Warunkiem nieodzownym dla powstrzymania procesu degradacji jest tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju innowacyjnych projektów Uczelni Morskich Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych. Przy tej okazji, chcielibyśmy podkreślić, że to dzięki badaniom zrealizowanym w Akademiach Morskich w Szczecinie i Gdyni, powstały rozwiązania dla portu zewnętrznego w Świnoujściu wraz z Terminalem LNG w Świnoujściu, portu promowego w Świnoujściu, koncepcja i zakres pogłębienia toru wodnego na trasie Szczecin – Świnoujście oraz w Porcie Gdynia, terminalu paliw płynnych oraz terminalu kontenerowego w Gdańsku.

W ramach projektów europejskich oraz krajowych, Uczelnie morskie opracowały wiele nowych technologii i rozwiązań jak, dla przykładu, systemy telekomunikacji na Bałtyku w ramach projektu europejskiego „Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea” i wiele innych. Infrastruktura naukowa, na bazie której prowadzone były przytoczone przykłady badan, daleko odbiega od tej, która jest standardem w innych krajach Unii Europejskiej. Nie nadążanie za rozwojem bazy naukowej, spowoduje utratę ciągle dobrej pozycji polskich uczelni morskich na arenie europejskiej i światowej, o czym wspominał Pan Koji Sekimizu, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podczas wizyty z okazji inauguracji roku akademickiego w Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 27 września 2014 r.

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych na obszarze Bałtyku, napotyka na poważne bariery proceduralne, wynikające z braku inwentaryzacji zasobów morskich Bałtyku, a tym samym, braku planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Brak jest danych, co do ilości zatopionej w Morzu Bałtyckim amunicji oraz zinwentaryzowania wszystkich miejsc jej zatopienia. Aby zapobiec występowaniu katastrof morskich na obszarze Bałtyku, konieczna jest lokalizacja i inwentaryzacja miejsc występowania niebezpiecznych obiektów na dnie akwenu.

W ramach rozwoju gospodarki morskiej ważną kwestią jest również wypełnianie wymogów unijnego pakietu energetycznego „3x20”, poprzez m.in. eliminowanie barier hamujących rozwój energetyki odnawialnej i założeń Strategii Lizbońskiej w tym, zwiększenia skuteczności funkcjonowania rynku energii elektrycznej, poprzez wyznaczanie dogodnych miejsc dla lokalizacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które są- bez wątpienia- wielkim rezerwuarem energii odnawialnej.

Należy również mieć na uwadze działki przyznane Polsce na dnie Pacyfiku, gdzie będzie możliwa eksploatacja złóż konkrecji. Do wszystkich w/w zadań należy prowadzić szeroko zakrojone badania naukowe, najlepiej przez polskie uczelnie morskie i techniczne, w celu określenia możliwości ich realizacji.

Możemy wykorzystać szansę, jaką daje nam położenie nad Morzem Bałtyckim, uznawanym przez IMO od roku 2006, jako obszar podlegający szczególnej ochronie, a przez Unię Europejską, za morze eksperymentalne, gdzie  wdrażane i weryfikowane są nowatorskie pomysły.

Bez wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla realizacji projektów wymagających, m. innymi, stworzenia odpowiedniego zaplecza i nowoczesnej infrastruktury naukowo - badawczej, nie będzie możliwa konsolidacja istniejącego potencjału naukowego oraz tworzenie wspólnych centrów do podejmowania badań nad bezpieczeństwem infrastruktury i ochroną środowiska morskiego oraz dla transportu morskiego.

Apel przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Związku Armatorów Polskich w Gdyni w dniu 3.10.2014 r.

 

 

    Sekretarz Generalny                                                         Prezes Zarządu

Związku Armatorów Polskich                                  Związku Armatorów Polskich

        Adolf Wysocki                                                              Paweł Szynkaruk

 

Otrzymują:

1. Pan Janusz Piechociński, Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki

2. Pani Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju,

     3. Pani Lena Kolarska-Bobińska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

     3. Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

 

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by